Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σήμα Υπουργείου Οικονομικών Σήμα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων
στον Κλάδο Μόνωσης

Ενδιαφέρομαι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) έχει αναλάβει να υλοποιήσει, στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σχέδιο Δράσης για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μόνωσης» (MIS 5003012).


Το έργο, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2020, περιλαμβάνει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 1.000 εργαζομένων, διάρκειας 90 ωρών το καθένα στα θεματικά αντικείμενα:

Εικονίδιο οργάνωσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια και εγκαταστάσεις.

Εικονίδιο παρεμβάσεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.

Εικονίδιο εφαρμογών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια και εγκαταστάσεις.

Εικονίδιο σχεδιασμού

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και την εξοικονόμηση ενέργειας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ

Το έργο είναι πανελλαδικής εμβέλειας και στοχεύει να καταρτίσει συνολικά 1.000 εργαζόμενους κατανεμημένους ανά περιφέρεια ως ακολούθως:


603 εργαζόμενους των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας
178 εργαζόμενους των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης
153 εργαζόμενους της περιφέρειας Αττικής
39 εργαζόμενους της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
27 εργαζόμενους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά να αποκτήσουν νέες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Για το σκοπό αυτό πέραν της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησής τους από διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ

Σύντομα θα αναρτηθεί ή φόρμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης των μονωτών.

Εικονίδιο μετάβασης στην κορυφή της ιστοσελίδας